PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip svetainės https://edukuok.lt valdytojai (toliau – Mes) tvarko asmens duomenis.

Asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

 1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

MB „Tavo finansų partneris”, įmonės kodas: 305125587, Vytenio g. 50-415, Vilnius, vadovas Giedrius Petrauskas, tel. numeris: 862682335, el. paštas: giedrius@edukuok.lt.

 1. PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.
2.2. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės.
2.3. Slapukai (angl. Cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, kurių pagalba Svetainė atpažįsta įrenginį.
2.4. Svetainė – interneto tinklalapis https://edukuok.lt.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Mūsų tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo svetainės lankytojams teikiamų paslaugų, taip pat to, kokią informaciją mums pateikia duomenų subjektai, kai naudojasi paslaugomis, lankosi Svetainėje, siunčia užklausas ar kitais būdais mums pateikia savo duomenis.

Duomenis Mes tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Mus įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečios šalies teisėto intereso.

Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAS

Asmens duomenis tvarkome šiais tikslais, pagrindais ir tokios apimties:

Duomenų subjektų kategorijos: Svetainės lankytojai, lankytojai norintys usžiregistruoti nemokamai konsultacijai asmeninių finansų tema, lankytojai, potencialiai besidomintys karjeros galimybėmis įmonėje UAB „M Capital“.

Mes tvarkome šiuos svetainės lankytojų, lankytojų, norinčių usžiregistruoti nemokamai konsultacijai asmeninių finansų tema, lankytojų, potencialiai besidominčių karjeros galimybėmis įmonėje UAB „M Capital“ asmens duomenis:

 • vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, dominančios temos konsultacijai, kita lankytojo laisva forma pateikta informacija, IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data. Duomenų tvarkymo tikslas – pakviesti užsiregistruoti į seminarą, suteikti daugiau informacijos apie mokamus bei nemokamus seminarus ir mokymus, pakviesti užsiregistruoti į nemokamą konsultaciją asmeninių finansų tema, pakviesti užsiregistruoti ir sužinoti daugiau apie karjeros galimybes įmonėje UAB „M Capital“. Šiuos duomenis įprastai tvarko https://edukuok.lt svetainės valdytojai, tačiau duomenys gali būti perduodami ir kitiems šios svetainės valdytojų komandose esantiems UAB „M Capital“ priklausomiems draudimo tarpininkams, veikiantiems kaip duomenų (sub)tvarkytojai. Duomenų perdavimo tikslas – suteikti daugiau informacijos apie seminarus ir mokymus, suteikti nemokamą konsultaciją asmeninių finansų tema, suteikti daugiau informacijos apie karjeros galimybes įmonėje UAB „M Capital“.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Mes tvarkome Jūsų duomenis tik, jei esate išreiškę sutikimą gauti informaciją apie Mūsų paslaugas, renginius, seminarus ir kitą informaciją. Tiesioginės rinkodaros tikslu Mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus po sutikimo gavimo arba iki sutikimo atšaukimo. Pasibaigus sutikimui terminui ar jį atšaukus duomenys toliau nebetvarkomi, išskyrus sutikimo davimo faktą patvirtinančių duomenų saugojimą ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Mūsų reikalavimus. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su Mumis elektroniniu paštu giedrius@edukuok.lt.

Kiti tikslai. Mes galime tvarkyti duomenų subjektų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

 1. IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ GAUNAMI ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys gali būti gaunami iš duomenų subjektų (Jūsų), Jūsų užpildytų kontaktinių formų, Jums lankantis Svetainėje.

 1. KIEK LAIKO MES TVARKOME ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenis Mes tvarkome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, duomenų subjektai ir/ar teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenys tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo.

Šioje privatumo politikoje gali būti nurodyti ir kiti konkretūs asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai.

Jei pateiksite prašymą apriboti duomenų tvarkymą ir Mes tokį prašymą tenkinsime, surinkti asmens duomenys toliau nebus tvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą.

 1. TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS

Jūsų asmens duomenis Mes saugome konfidencialiai ir tretiesiems asmenims neperduodame, išskyrus:

 • ginčo atveju Jūsų duomenis galime perduoti teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims
 • Jūsų duomenis galime perduoti pasitelktiems duomenų tvarkytojams, subtvarkytojams
 • Jūsų duomenis galime perduoti valstybėms institucijoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą, priklausomi draudimo tarpininkai, veikiantys kaip (sub)tvarkytojai.

Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Mums buhalterinės apskaitos, Svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Mes savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dedame visas protingas pastangas užtikrinti, jog asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turime tik Mes bei Mūsų duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite šias teises:

 1. a) teisę žinoti (būti informuotiems) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
  c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
  d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
  e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
  f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
  g) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
  h) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
  i) teisę susipažinti su rezultatu, gautu priimant sprendimą automatizuotu būdu, pateikti savo nuomonę bei pareikalauti, kad Mes peržiūrėtume sprendimą, priimtą automatiniu būdu;
  j) kitas teises, nurodytas šioje privatumo politikoje ir Reglamente.

Pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinę savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Gavę Jūsų prašymą, atsakymą Jums pateiksime ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo. Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu: 862682335, el. paštu: giedrius@edukuok.lt.

 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukas – tai nedidelis kiekis informacijos, kurį Mūsų serveris išsiunčia į Jūsų kompiuterio standųjį diską ar kitą galinį įrenginį, kad interneto svetainė atsimintų Jus. Šią informaciją gali sudaryti svetainės nuostatų duomenys, puslapio URL nuoroda, sugeneruotas unikalus kodas identifikacijai. Slapukai naudojami siekiant pagerinti lankymąsi Svetainėje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje bei daugiau sužinoti apie Svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Internetinėje svetainėje naudojamų slapukų tipai:

 1. a) Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.
  b) Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.
  c) Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją.

Naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas /paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis)

Naudojami duomenys

_utma
_utmt
_utmb
_utmc
_utmz
_ga
_gid
_gat
gadwp_wg_default_dimension, gadwp_wg_default_metric, gadwp_wg_default_swmetric

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.
Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.

Įeinant į puslapį

2 metai
10 minučių
30 minučių
Iki uždarymo
6 mėnesiai
2 metai
24 valandos
1 minutė
Iki sesijos pabaigos

Analitiniai / veikimo – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui.

Apskaitai naudojami
IP adresai ir unikalūs
ID numeriai.
Apskaitos rezultatas
statistinis. Skaitliuko
apskaita vykdoma
per „Google
analytics“.

1P_JAR

„Google“ reklamų pritaikymas

Įeinant į puslapį

6 mėnesiai

Analitinis slapukas

Reikšmė – Data ir ID

Cookielawinfo-checkbox-necessary
Cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Viewed_cookie_policy

Naudojamas informacijai ar vartotojas sutiko su nuostatomis rinkti.

Sutinkant su nuostatomis

1 mėnesį

Funkcinis slapukas

Reikšmės – „yes“, „no“.

PHPSESSID

Slapukas skirtas identifikuoti sesiją

Įėjus į puslapį

Iki sesijos pabaigos

Analitinis slapukas

Reikšmė – unikali sugeneruota reikšmė

 

Trečiųjų šalių slapukai:

Trečioji šalis

Nuoroda į trečiosios šalies privatumo politiką

Slapuko aprašymas

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus, tačiau jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org , kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Privatumo politika nėra laikoma Mūsų susitarimu su Jumis dėl asmens duomenų tvarkymo. Šia privatumo politika Mes informuojame Jus apie asmens duomenų tvarkymo principus. Mes  galime savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-11-23.